tzymb.org.tr TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL???

tzymb.org.tr
Title: TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL???
Keywords:
Description: TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? ANASAYFA Y?NET?M KURULU ?UBELER?M?Z B?R?M VE ?L TEMS?LC?LER? üYEL?K HAKKIMIZDA YAYINLAR L?NKLER ?LET???M Genel Merkez Haberleri ?ube Haberleri ?l Haberleri Bas?
tzymb.org.tr is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tzymb.org.tr has 43% seo score.

tzymb.org.tr Information

Website / Domain: tzymb.org.tr
Website IP Address: 81.22.98.133
Domain DNS Server: ns1.kriweb.com,ns2.kriweb.com

tzymb.org.tr Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tzymb.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

tzymb.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 19:03:41 GMT
Server Microsoft-IIS/6.0

tzymb.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tzymb.org.tr Traffic Sources Chart

tzymb.org.tr Similar Website

Domain Site Title
yok.gov.tr Yüksek??retim Kurulu Ba?kanl??? - Yüksek??retim Kurulu
ezineturk.com Ezine Türk - | Ezine Türk
turkkozmolojisi.com Türk Kozmolojisi Türk Kozmolojisi
jeofizikmuhendisleri.com Jeofizik Mühendisleri | Türk?e Payla??m Platformu
ttmd.org.tr TTMD | Türk Tesisat Mühendisleri Derne?i
yukseklisansdoktora.com Yüksek Lisans Doktora 2016
yuksekcitakoleji.com Yüksek??ta Okullar?
hangiyukseklisans.com Hangi Yüksek Lisans?
avuzem.com Avrupa Meslek Yüksek Okulu
islamahlaki.com Yüksek ?slam Ahlak?

tzymb.org.tr Alexa Rank History Chart

tzymb.org.tr aleax

tzymb.org.tr Html To Plain Text

TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? ANASAYFA Y?NET?M KURULU ?UBELER?M?Z B?R?M VE ?L TEMS?LC?LER? üYEL?K HAKKIMIZDA YAYINLAR L?NKLER ?LET???M Genel Merkez Haberleri ?ube Haberleri ?l Haberleri Bas?n Bildirileri Etkinlikler üyelerimizden Haberler Bas?nda Birlik ?? ve Eleman ?lanlar? Mevzuat K??e Yaz?lar? TARIMSAL B?LG?LER ?ehitlerimiz TARIMSAL ETKINLIKLER En k?tü demokrasi en iyi darbe idaresinden daha evlad?r Genel Merkez Haberleri TüRK?YE CUMHUR?YET? DEVLET?M?Z?N HER ZAMAN YANINDAYIZ. Ter?rün ve demokrasiye yap?lan her türlü kalk??man?n tam manas?yla kar??s?nday?z. "En k?tü demokrasi en iyi darbe idaresinden daha evlad?r." düsturuna sonuna kadar sahibiz. Demokrasiye inan?yor ve demokrasi d???ndaki her türlü y?netim anlay???na kar?? ??k?yoruz. Fehmi K?RAZ Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i Genel Ba?kan? 07.09.2016 B?RL???M?ZDE BAYRAMLA?MA Genel Merkez Haberleri TZYMB üyeleri Genel Merkezde bir araya gelerek bayramla?t?. Ankara'da kalan TZYMB üyeleri Ramazan Bayram?n?n 3. gününde Genel Ba?kan?m?z Fehmi K?RAZ ve Y?netim Kurulu üyelerimiz ile geleneksel hale gelen bayram toplant?s?nda tüm üyelerin bayram?n? tebrik etti. GENEL BA?KAN BEREKET TV DE Genel Merkez Haberleri Genel Ba?kan?m?z Fehmi K?RAZ 27 Haziran 2016 tarihli Bereket TV ekranlar?nda Umut ?ZD?L Bey'in program?na konuk olmu?tur. Program?n videosunu a?a??daki ba?lant?dan izleyebilirsiniz. Orhan Hocam?z Mezar? Ba??nda An?ld?. Genel Merkez Haberleri TZYMB eski genel ba?kan?m?z ve ülkemizin bilimine ?nemli katk?lar? olan de?erli hocam?z mezar? ba??nda dualarla an?ld?. Anma t?reninde genel ba?kan Fehmi K?RAZ'da haz?r bulundu. TZYMB VE VAKFI TARAFINDAN ?FTAR YEME?? DüZENLEND? Genel Merkez Haberleri Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i ve Vakf? taraf?ndan düzenlenen geleneksel iftar yeme?i Birlik lokalimizde büyük bir kat?l?mla ger?ekle?tirildi. KIRMIZI ET BASIN B?LD?R?S? 31 MAYIS 2016 Genel Merkez Haberleri 58. OLA?AN GENEL KURUL YAPILDI Genel Merkez Haberleri Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i 58. Ola?an genel kurulu Gür Kent Otel’de yap?ld?. Fehmi K?RAZ ba?kanl???ndaki yeni y?netim kurulu tekrar se?ildi. 14 May?s Dünya ?ift?iler Gününü Kutluyoruz. Genel Merkez Haberleri Belki de toplumumuzun en ?ileli meslek gruplar?ndan olan ?ift?ilerimizin Dünya ?ift?iler gününü kutluyoruz. TZYMB 58. GENEL KURUL ?LANI Genel Merkez Haberleri Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 58. Ola?an Genel Kurulu yap?lacakt?r. PROJE YAZMA E??T?M? Genel Merkez Haberleri Birli?imizce ücretsiz düzenlenen proje yazma e?itimi ba?lam?? olup bir sonraki e?itim yine ücretsiz olarak devam edecektir. Ba?vurmak isteyen meslekta?lar?m?z Genel Sekreterimiz Fikri KAYA ile irtibata ge?meleri gerekmektedir. ?rtibat Tel: 0312 433 59 81 ?ANLIURFA ?UBE BA?KANI ULUSAL TV 'DE Genel Merkez Haberleri TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? ?anl?urfa ?ube Ba?kan?m?z Mehmet Rüstem CO?KUN Bey'in Ulusal TV'de 31.03.2016 tarihinde kat?ld??? canl? yay?n? a?a??daki linkten izleyebilirsiniz. http://www.tvarsivi.com/ulusaltv-31-03-2016-3980729y.html TER?Rü LANETL?YORUZ Genel Merkez Haberleri TER?Rü LANETL?YORUZ Genel Merkez Haberleri "Son günlerde yurdumuzun ?e?itli b?lgelerinde ya?anan ter?rist sald?r?lar ülkenin her ferdini derinden etkilemi?tir. Ter?r ac?mas?z ve kanl? yüzünü Ankara'da bir kez daha g?sterdi. Huzur ve güvenli?imizi hedef alan bu al?ak sald?r?y?, ter?rü, ter?re destek verenleri, ter?rün arkas?ndaki i? ve d?? gü?leri nefretle k?n?yoruz. Ankara’daki kalle? sald?r?da Tar?m Bakanl???nda ?al??an Ferah ?NDER ve üyemiz Atilla ?ZDEM?R’in o?lu Dorukhan Yusuf ?ZDEM?R hayat?n? kaybetmi?tir. Bu sald?r?da hayat?n? kaybeden tüm vatanda?lar?m?za Allah'tan rahmet; ailelerine, yak?nlar?na ve milletimize sab?r ve ba?sa?l??? diliyoruz. Bize dü?en, birli?imizi korumakt?r. Bize dü?en, bizi y?kmak, b?lmek durdurmak isteyenlere kar?? tek yürek olmakt?r. Bu tür karanl?k planlarla ülkemizi kar??t?rmak isteyenler kirli emellerine hi?bir zaman ula?amayacakt?r. Milletimiz sahip oldu?u sa?duyu ile bu hain planlar? her zaman bo?a ??karmay? bilmi?tir. En büyük temennimiz bu al?ak sald?r?n?n tüm y?nleriyle ayd?nlat?lmas?, faillerinin yakalanmas? ve arkas?ndaki karanl?k gü?lerin ortaya ??kar?lmas?d?r. Bir kez daha, sald?r?da vefat eden vatanda?lar?m?za Allah'tan rahmet; ailelerine, yak?nlar?na ve milletimize sab?r ve ba?sa?l??? diliyoruz." Fehmi K?RAZ Genel Ba?kan Y?netim Kurulu Ad?na GENEL BA?KAN BEREKET TV DE Genel Merkez Haberleri Genel Ba?kan?m?z Fehmi K?RAZ 29 ?ubat 2016 tarihli Bereket TV ekranlar?nda Umut ?ZD?L Bey'in program?na konuk olmu?tur. DüNYA KADINLAR GüNü KUTLANDI Genel Merkez Haberleri Dünya kad?nlar günü nedeniyle TZYMB ve Vakf? taraf?ndan düzenlenen etkinlik ger?ekle?tirildi. Samsun ?ubesi Ola?an Kongre Duyurusu ?ube Haberleri TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? SAMSUN ?UBES? GENEL KURUL ?LANI Adana ?ubesi Ola?an Kongre Duyurusu ?ube Haberleri TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? ADANA ?UBES? GENEL KURUL ?LANI GENEL BA?KAN KANAL 5 EKRANLARINDA Genel Merkez Haberleri Genel Ba?kan?m?z Fehmi K?RAZ yar?n (23 Ocak 2016) Saat:11:00-12:00 aras? Kanal 5 ekranlar?nda "Genel Tar?m Politikalar?" ile ilgili Derin Sohbet program?na konuk olacakt?r. Konya ?ubesi Ola?an Kongre Duyurusu ?ube Haberleri TüRK Z?RAAT YüKSEK MüHEND?SLER? B?RL??? KONYA ?UBES? GENEL KURUL ?LANI ?anl?urfa ?ubesi Ola?an Kongre Duyurusu ?ube Haberleri Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i ?anl?urfa ?ube Ba?kanl???n?n ola?an genel kurulu 07/02/2015 tarihinde saat 11.00 de yap?lacakt?r. Kongre Atatürk Mahallesi Dirsekli Sokak No 66'daki TZYMB ?anl?urfa ?ube Ba?kanl???nda yap?lacakt?r. TARIM ??RET?M?N?N 170. YILI BASIN B?LD?R?S? Genel Merkez Haberleri Tar?m ??retiminin 170. y?l? nedeniyle Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i'nin bas?n bildirisi a?a??dad?r. GROWTECH ANTALYA FUARINDAYDIK Genel Merkez Haberleri Antalya'da düzenlenen Growtech Tar?m Fuar?nda Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i olarak fuara kat?ld?k. GENEL BA?KAN K?RAZ KANAL B 'DE Genel Merkez Haberleri Türk Ziraat Mühendisleri Genel Ba?kan?m?z say?n Fehmi K?RAZ Kanal B Güncel program?na konuk oldu. KAFES F?LM? Genel Merkez Haberleri TZYMB üyesi Say?n Dr. Lütfi ?EHSUVARO?LU'nun hikayesini yazd??? Kafes sinema filmini üyelerimizle birlikte seyrettik. T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI?I E?itim ve Yay?nlar Dairesi Ba?kanl???nca, Tar?msal Yay?m ve Dan??manl?k S?nav? Genel Merkez Haberleri T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI?I E?itim ve Yay?nlar Dairesi Ba?kanl???nca, Tar?msal Yay?m ve Dan??manl?k Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Y?netmelik kapsam?nda uygulamaya konulan Tar?msal Yay?m ve Dan??manl?k S?nav? Uygulama Esaslar?n?n "S?nav" b?lümünü düzenleyen maddenin 1'inci f?kras?nda "Tar?msal yay?m ve dan??manl?k sistemi i?erisinde g?rev alacak tar?m yay?mc?s? ve tar?m dan??man? sertifikas? almak isteyen ki?iler i?in Bakanl?k?a merkezi s?nav yap?l?r" hükmü yer almaktad?r. Yukar?da an?lan hükümler kapsam?nda 06 Aral?k 2015 tarihinde Tar?msal Yay?m ve Dan??manl?k S?nav? yap?lacakt?r. Tar?msal Yay?m ve Dan??manl?k S?nav? Uygulama Esaslar?n?n 7'inci maddesi hükümleri do?rultusunda S?nava ili?kin ba?vurular bizzat adaylar taraf?ndan 19 Ekim - 4 Kas?m 2015 tarihleri aras?nda istenen belgelerle birlikte ?l Müdürlü?ü Koordinasyon ve Tar?msal Veriler ?ube Müdürlü?üne yap?lacakt?r. S?nav i?leyi? takvimi yaz? ekinde g?nderilmektedir. Tüm üyelerimize duyurulur. Fehmi K?RAZ Genel Ba?kan Y?netim Kurulu Ad?na 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 TARIMSAL BORSALAR TMO ürün Borsas? Türkiye Hububat Borsalar? Dünya Hububat Borsalar? TZYMB E-üYE TZYMB E-üYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ula?abilirsiniz. SüREL?YAYINLAR Di?er say?lar i?in t?klay?n?z.. Di?er say?lar i?in t?klay?n?z.. Makale Yaz?m Kurallar? ?NTERNET - BASINDA TARIM Kü?ük Aksu Baraj? ile 44 Bin 100 Dekar Tar?m Alan? ... 01.08.2016 14:01:00 ?anl?urfa G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k ?l Müdürlü?ü'nde ... 01.08.2016 13:58:00 Antalya Kü?ük Aksu Baraj? ?le 44 100 Dekar Tar?m Alan? ... 01.08.2016 13:48:00 Aksaray'da, G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k ?l Müdürlü?ü'ne ... 01.08.2016 13:10:00 G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ünde G?revli 24 ... 01.08.2016 12:15:00 G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü'nde 8 Personel ... 01.08.2016 11:10:00 K?rsal Kalk?nma ??in Organik Tar?m 01.08.2016 11:05:00 Ni?de'de Tar?m Müdürü A???a Al?nd? 31.07.2016 14:26:00 Tar?m ve Bah?e Makinalar?n?n Bilin?siz Kullan?m? ürün ... 31.07.2016 13:41:00 G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk ?elik: "Bunlar ... 31.07.2016 04:53:00 G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk ?elik Artvin'de ... 31.07.2016 04:16:00 G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk ?elik Artvin'de ... 31.07.2016 04:12:00 G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? ?elik A??klamas? 31.07.2016 03:54:00 G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? ?elik A??klamas? 31.07.2016 01:50:00 A???a Al?nan Tar?m ?l Müdürünün Yerine Vekaleten Avc? ... 30.07.2016 21:54:00 Ku?adas? So?ucak'ta Tar?m, Kültür ve Sanat ?enli?i ... 30.07.2016 20:39:00 Tar?m Arac? Devrildi: 1 ?lü, 1 Yaral? - Ordu 30.07.2016 19:46:00 Ordu'da Tar?m Arac? Devrildi: 1 ?lü, 1 Yaral? 30.07.2016 19:06:00 Afyonkarahisar G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k ?l Müdürlü?ü'nde ... 30.07.2016 13:17:00 Aksaray'da Tar?m Müdürlü?ünde 21 Ki?i A???a Al?nd? 30.07.2016 12:16:00 Kaynak: Haberler.com Hata: System error: -2147012867. Sat?r: 0 A??klama: Kaynak: Google Aktif : 6 Bugün Gelen: 724 Toplam Ziyaret?i: 2998245 Her Hakk?Sakl?d?r ? 2016 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli?i Sakarya Cad. No:30/2 Film izle K?z?lay-Ankara 0(312)433 59 81-433 17 68 cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys free shipping cheap jerseys cheap nike nfl jerseys free shipping wholesale mlb jerseys herve leger dresses sale cheap christian louboutin moncler outlet store moncler outlet moncler outlet online cheap nike nfl jerseys cheap mlb jerseys moncler outlet jackets cheap mlb jerseys from china cheap moncler outlet online wholesale soccer jerseys cheap authentic jerseys cheap mlb jerseys cheap discount moncler cheap nfl jerseys authentic herve leger outlet cheap nba jerseys cheap christian louboutin wholesale nfl jerseys online wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys usa ss

tzymb.org.tr Whois

Domain Name: TZYMB.ORG.TR